Thursday 18, Jan 2018

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Jak stać się posiadaczem działki ogrodowej? Część II

W pierwszej części artykułu opisałem, w jaki sposób można zostać posiadaczem działki ogrodowej w sytuacji, gdy przeniesienie praw do niej nastąpi na rzecz osoby bliskiej. Sposób nazwałem żartobliwie „na wnuczka” i nie ma on nic wspólnego z procederem, który od pewnego czasu gnębi ludzi starszych. Przekazanie ogrodu na rzecz osoby bliskiej jest szczególnie naturalne wtedy, gdy wcześniej był on uprawiany i pielęgnowany przez następcę prawnego działkowca. Nie każdy jednak ma taką możliwość, co zatem należy zrobić?

Sposób 2. Dla wytrwałych.

Jak już pisałem w pierwszej części ważnym warunkiem jest by ubiegać się o działkę w miejscu stałego zamieszkania, bo może być to decydujące dla stowarzyszenie ogrodowe przy wydaniu przez nie oświadczenia o zatwierdzeniu przeniesieniu praw do działki. Po pierwsze, trzeba wybrać ogród, w którym chcemy dzierżawić działkę, kierując się przy jego wyborze celem tej dzierżawy (uprawa warzywnika, rekreacja itp.), możliwościami komunikacyjnymi i ilością czasu, jaki możemy poświęcić na pracę w nim. Po dokonaniu wyboru udajemy się do siedziby Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowy (ROD) by dowiedzieć się czy są wolne działki, informację taką możemy znaleźć na tablicy informacyjnej. Zarząd ROD udzieli osobie zainteresowanej informacji, czy w ogrodzie znajduje się nieużytkowana działka, którą będzie można przydzielić. Informacje dotyczące wolnych działek udzielane są również na stronie www.pzd.pl. Kolejnym krokiem, bez względu na to czy są wolne działki czy ich nie ma, jest złożenie deklaracji o przystąpienie do PZD, czyli do ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego, które mimo nowej ustawy o działkach ogrodowych nadal reprezentuje większość polskich działkowców. Nie jest moim celem agitowanie na rzecz wstępowania do PZD, ale jest to na dzisiaj praktycznie jedyne rozwiązanie pozwalające nam zostać działkowcem, chyba, że w naszej miejscowości istnieje już stowarzyszenie ogrodowe wyodrębnione ze struktur PZD, ale jest to wielka rzadkość. Z członkostwa w PZD wynikają prawa, a także obowiązki dla działkowca, a najważniejszym jest prawo do posiadania działki. Trzeba tu też dodać, że ustawa daje prawo posiadaczowi działki ogrodowej do wystąpienia ze stowarzyszenia ogrodowego – cyt. Art. 49. Wystąpienie ze stowarzyszenia ogrodowego nie może powodować jakichkolwiek ujemnych następstw dla działkowca, a w szczególności nie może stanowić podstawy do rozwiązania umowy.

Ubiegający się o członkostwo PZD kierowani są na szkolenie prowadzone przez Okręgowe Zarządy PZD (OPZD). Szkolenie podstawowe dla nowych działkowców ma bezpośredni wpływ na sposób przyszłego użytkowania i zagospodarowania działki, przestrzeganie prawa, przepisów związkowych, ale także prawa miejscowego, dobre relacja sąsiedzkie w ROD oraz funkcjonowanie w PZD. Szkolenie bezpośrednio w ogrodach prowadzą upoważnieni przez okręgi, odpowiednio przeszkoleni i doświadczeni instruktorzy krajowi lub okręgowi instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej PZD.

Po spełnieniu wszystkich wymogów zarząd ROD może podjąć uchwałę o nadaniu członkostwa w PZD i prawie użytkowania działki osobie, która złożyła deklarację. 

Ważna rzeczą jest zdeklarowanie czy chcemy ubiegać się o nadanie członkostwa także współmałżonkowi. Jeśli tak, należy to wskazać w podaniu i deklaracji członkowskiej, a wtedy zarząd ROD przyzna prawa członkowskie także drugiemu małżonkowi, który staje się również członkiem PZD i użytkownikiem działki. Współmałżonkowie mogą użytkować tylko jedną działkę w ROD. Przepis ten ma zastosowanie wobec osób bliskich działkowca, który może wskazać pisemnie Zarządowi ROD osobę bliską (dzieci, rodziców, rodzeństw i ich dzieci itd.), wspólnie z nim korzystającą z działki, jako swojego następcę na wypadek śmierci. Oświadczenie to wiąże zarząd ROD, co oznacza, że zarząd ROD musi przydzielić działkę po zmarłym wskazanej osobie bliskiej. Oświadczenie takie może być w każdym czasie odwołane.
Gdy działka przejmowana jest w użytkowanie przez małżonka, bądź osobę bliską po osobie zmarłej, osoba ta zwolniona jest z konieczności uiszczenia opłaty inwestycyjnej. W przypadku rezygnacji z członkostwa w PZD i użytkowania działki istnieje prawo wskazania osoby bliskiej, jako swojego następcy. Zarząd ROD jest zobligowany do przyjęcia tej osoby w poczet członków i przydzielenia działki użytkowanej przez zrzekającego się. Zarząd nie jest jednak związany wskazaniem rezygnującego, jeżeli wskazana osoba nie jest osoba bliską w rozumieniu prawa związkowego.

Wnoszenie opłat do PZD / ROD

Kolejnym krokiem jest wniesienie opłat. Wpisowe jest to opłata jednorazowa, a jej wysokość ustalana jest przez Krajową Radę PZD. Podlega ona podziałowi: 20% wpisowego przeznaczane jest na Fundusz Oświatowy ROD, 60% na Fundusz Oświatowy okręgowego zarządu PZD i 20 % na Fundusz Oświatowy Krajowej Rady PZD. Obecnie wpisowe ustalone jest w wysokości od 120 do 300 złotych. Okręgowy Zarząd określa wysokość wpisowego w ROD będących na obszarze jego działania, kierując się wielkością miast, statusem ROD, stanem ich zagospodarowania, a także wielkością działek. Dzięki tej składce finansowane jest wdrażanie wiedzy (szkolenia, wydawnictwa, działalność instruktorska) w tym szkolenie podstawowe. Jest to także źródło finansowania bezpłatnego przekazania 12 egz. miesięcznika „Działkowiec” dla nowych członków PZD. Opłatę inwestycyjną wnosi się corocznie w wysokości ustalonej przez Zarząd ROD, który określając jej kwotę bierze pod uwagę infrastrukturę ROD, potrzeby ogrodu w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń i obiektów części wspólnej. Składkę członkowską wnosi się każdego roku członkostwa w PZD w terminie do 31 maja i wynosi ona zwykle kilkanaście groszy za m2 powierzchni działki, wysokość jej ustala Krajowa Rada PZD.

Opisane powyżej procesy umieściłem w obrazującym je diagramie.

W ostatniej III części cyklu poświęconego pozyskaniu działki ogrodowej opiszę sposób przy zbywaniu praw do działki nabywcy niebędącemu dla działkowca osobą bliską i rozwinę kwestię rozliczeń za nasadzenia, altanę i inne urządzenia działkowe.

ogród działkowy

  • Tytuł: Jak stać się posiadaczem działki ogrodowej? Część II
  • Autor:
  • Data: 13/02/2015
  • Tagi:
Top