Wednesday 13, Dec 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Jak stać się posiadaczem działki ogrodowej? Część I

W roku 2013 nastąpiły w prawodawstwie polskim istotne zmiany dotyczące funkcjonowania ogródków działkowych, dotychczasowa Ustawa z dnia 18 lipca 2005r. została uznana przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodną z Konstytucją w zakresie monopolu Polskiego Związku Działkowców (PZD) na zakładanie ogródków działkowych, obowiązku zrzeszania się w PZD, zwolnienia PZD z opłat i podatków oraz obowiązku przekazywania mu ziemi przez samorządy. Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013r. weszła w życie 19 stycznia 2014 roku. Zgodnie z nią rodzinne ogrody działkowe są prowadzone przez stowarzyszenia ogrodowe w taką też organizację przekształcił się Polski Związek Działkowców.

 Rodzinny Ogród Działkowy (ROD) – w myśl nowej ustawy o ogrodach działkowych to wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów działkowych, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową [1]. Pierwsze ogródki działkowe (ROD "Kąpiele Słoneczne") założone zostały w Grudziądzu przez doktora Jana Jalkowskiego w 1897 roku [2]. Obecnie w Polsce mamy ok. 5000 rodzinnych ogrodów działkowych o powierzchni ponad 44tys. ha i ponad 966tys. zagospodarowanych działek [3]. Ogrody działkowe to bardzo popularna forma aktywności nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach europejskich. Dla zobrazowania masowości zjawiska, jakimi są ogródki działkowe podam niektóre dane z sąsiednich krajów europejskich, gdzie ludzie mają tę samą pasję i tak Niemiecki Związek Działkowców jest najbardziej zbliżony do polskiego stowarzyszenia ogrodowego. W jego strukturach zrzeszonych jest, bowiem ok. 1mln działkowców a łączna powierzchnia ogrodów wynosi 46tys ha. Czeski Związek Działkowców posiada 17tys. członków. W stolicy kraju, Pradze, na swoich działkach gospodaruje ponad 8,5tys działkowców. W stolicy Szwecji, Sztokholmie, liczba działek wynosi blisko 11tys. Jeszcze kilka lat temu o działkę nie było trudno, wiele z nich było opuszczonych i zarośniętych chwastami, czasy się zmieniły i dzisiaj jest spora kolejka chętnych na ich użytkowanie. W tytule artykułu nie bez powody użyłem wyrażenia „posiadanie”, bo nie można zostać właścicielem działki, bo dawałoby to prawo do jej zbywania, a jedynie użytkownikiem po zawarciu stosownej umowy ze stowarzyszeniem ogrodowym.

Jak zostać użytkownikiem działki?

Są trzy sposoby na zostanie użytkownikiem działki, mógłbym je opisać cytując ustawy, rozporządzenia do ustaw i regulaminy, ale nie zrobię tego i podam kilka praktycznych porad, które zaprowadzą do tego celu.

 

Zanim skorzystasz z jednej z trzech możliwości musisz spełniać na starcie następujące warunki:

      - musisz być pełnoletnią osobę fizyczną;

     - zamieszkujesz na stałe na terenie samorządu terytorialnego, w którego władaniu jest grunt przekazany stowarzyszeniu ogrodowemu, w którym ubiegasz się o działkę.

Zarząd ROD, który decyduje o przydziale działki ma również obowiązek brać pod uwagę takie czynniki, jak:

      -  funkcje działki, tj. zapewnianie rodzinie możliwości aktywnego wypoczynku;
      -  statutowe zadania stowarzyszenia w zakresie pomocy rodzinie i niepełnosprawnym;
      -  warunki bytowe;
      - miejsce zamieszkania;
      - oraz warunki pracy osoby ubiegającej się o działkę.

W praktyce oznacza to, iż zarząd stowarzyszenia przydzieli działkę tej osobie, która z powyższych względów będzie bardziej jej potrzebować lub użytkowanie przez tą osobę działki będzie w większym stopniu spełniało cele, jakie stawia przed sobą stowarzyszenie ogrodowe.

Sposób 1.  „Na wnuczka”.

Jeżeli jesteś osobie bliską działkowca – należy przez to rozumieć małżonka działkowca, jego zstępnych (syn, córka, wnuk, prawnuk, uznane dzieci za własne, dzieci pozamałżeńskie), wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa) oraz osoby pozostające z działkowcem w stosunku przysposobienia (adoptowane) to działkowiec będzie mógł przenieść na podstawie umowy prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na twoją rzecz. Umowę zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z notarialnym poświadczeniem. Skuteczność przeniesienia praw do działki będzie zależała od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe, które weźmie pod uwagę czynniki, o których pisałem wyżej.

Odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki będzie mogła nastąpić jedynie z ważnych powodów.

Kto przejmuje działkę po śmierci działkowca - właściciela?

Trzeba też wiedzieć, że w razie śmierci jednego z małżonków prawo do działki, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Jeżeli małżonek nie posiadał prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka złożyć oświadczenie woli o przejęciu praw do działki. Jeżeli tego nie zrobi w tym terminie prawa do działki wygasną. Jeżeli małżonek po zmarłym działkowcu nie skorzystał ze swoich praw roszczenie o ustanowienie prawa do działki przysługuje ono innym osobom bliskim. Roszczenie to wygasa w terminie 3 miesięcy od dnia powstania. Ustanowienie prawa do działki nie może nastąpić przed upływem terminu wygaśnięcia roszczenia. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, o ustanowieniu prawa do działki rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba bliska korzystała z działki ze zmarłym działkowcem. W razie śmierci działkowca niepozostającego w związku małżeńskim roszczenie osób bliskich wygasa w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca.

Gdy działka przejmowana jest w użytkowanie przez małżonka, bądź osobę bliską po osobie zmarłej, osoba ta zwolniona jest z konieczności uiszczenia opłaty inwestycyjnej i zwolniony jest z konieczności uczestnictwa w kursie przewidzianym dla nowych członków stowarzyszenia ogrodowego. 

W przypadku rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu ogrodowym i użytkowania działki istnieje prawo wskazania osoby bliskiej, jako swojego następcy. Zarząd ROD jest zobligowany do przyjęcia tej osoby w poczet członków i przydzielenia działki użytkowanej przez zrzekającego się. Zarząd nie jest jednak związany wskazaniem rezygnującego, jeżeli wskazana osoba nie jest osoba bliską.  Zobrazowanie procesu przejmowania praw do działki przedstawia poniższy diagram.

W drugiej części artykułu opiszę dwa pozostałe sposoby na działkę ogrodową – może któryś z nich będzie dobry dla Ciebie.

przejmowanie działki

 


[1] Art. 2 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. Nr , poz. 40).

[2] http://pl.wikipedia.org/wiki/ogrodkidzialkowe.

[3] Tamże.

Top