Monday 11, Dec 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Wycinanie drzew i krzewów w ogrodzie. Co warto wiedzieć, by nie mieć kłopotów? CzI

W ogrodzie masz drzewa i zdecydowałeś się, z jakiegoś powodu je wyciąć –

to szczerze tego odradzam

- nie rób tego, chyba, że nie boisz się drogi przez mękę, nie fizyczną, ale urzędniczą i masz dużo pieniędzy. Na wycięcie drzewa decydujesz się często, bo chcesz prowadzić jakieś zmiany w ogrodzie na przykład związane z rozbudową domu, budową garażu lub podjazdu itp. a na drodze do ich realizacji stoi drzewo. Zanim je wytniesz warto poszukać takich rozwiązań, które pozwolą Ci zrealizować swój zamiar i jednocześnie zachować drzewa, nie zawsze się da to zrobić, ale od tego zacznij. Jeżeli się nie da to najpierw przeczytaj, co napisałem dla Ciebie a dopiero po tym sięgaj po siekierę lub pilarkę.

Wycinanie drzew i krzewów z ogrodu wymaga zezwolenia i nie każde drzewo można wyciąć samowolnie.

Drzewo może zostać wycięte z pozwoleniem lub samowolnie, zobaczmy ile zapłaci w obu tych przypadkach właściciel ogrodu, który usunie:

lipę o obwodzie pnia 70 cm wg stawek obowiązujących w 2015r.

- i posiadał zezwolenie – opłata wyniesie 15 186,49 zł;

- zrobił to samowolnie – kara wyniesie 45 559,46zł   

To nie żart.

 

Dokumentami regulującymi sprawę wycinania drzew, krzewów a nawet likwidację trawnika czy kwietnika, tak, tak trawnika i kwietnika także, o czym będzie w następnych częściach artykułu, jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn. zm. – artykuły od 83-90) oraz:

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306).
 2. Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na dany rok publikowane na każdy rok w MP do 30 października. Obowiązujący na 2015r.  MP ma nr 958 z dnia 24.10.2014r.

Przepisy, na które się powołuję nie stosuje się:

 1. W lasach;
 2. Wobec drzew owocowych, chyba, że rosną one na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 3. Na plantacjach drzew i krzewów;
 4. W stosunku do drzew, których wiek nie przekracza 10 lat.

Nie pobiera się opłat za wycięcie drzew (krzewów):

 1. Na które niewymagane jest zezwolenie;
 2. Jeżeli usunięcie ich związane jest odnową i pielęgnacją na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 3. Które zagrażają bezpośrednio ludziom lub mieniu w istniejących obiektach budowlanych;
 4. Z terenów ogródków działkowych w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi;
 5. Które obumarły lub nie rokują przeżycia z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 6. Topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, jeżeli zastąpione zostaną w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innego gatunku.

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości ma formę decyzji administracyjnej, którą wydaje wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta za zgodą właściciela nieruchomości a w niektórych sytuacjach i wojewódzkiego konserwatora zabytków.

To, że taką zgodę musi wyrazić właściciel nieruchomości jest ważne szczególnie dla posiadaczy ogródków działkowych, którzy nie są właścicielami nieruchomości a mogą ubiegać się o takie zezwolenie.

Co powinien zawierać wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew i/lub krzewów?

 1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę właściciela i posiadacza nieruchomości.
 2. Tytuł prawny władania nieruchomością.
 3. Nazwa gatunku drzew lub krzewów przewidzianych do wycięcia.
 4. Obwód pnia drzew w cm zmierzony na wysokości 130 cm.
 5. Powierzchnia w m2, z której zostaną usunięte krzewy.
 6. Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa i/lub krzewy.
 7. Przyczyna i termin zamierzonego usunięcia drzew i/lub krzewów.

Czas od złożenia wniosku do uzyskania decyzji nie jest krótki, bo postępowanie administracyjne związane z wycinką drzew jest czasochłonne. Wycinkę drzew i krzewów trzeba planować z dużym wyprzedzeniem, nie należy przy tym zapominać, że od 1 kwietnia do 15 sierpnia obowiązuje okres ochronny ptaków i procesy prowadzenia wycinki muszą być przez wydającego decyzję ograniczone.

Zgodnie z Ustawą - Kodeks Postępowania Administracyjnego rozpatrzenie wniosku powinno nastąpić w terminie 30 dni a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku i w tym terminie powinna zostać podjęta decyzja rozstrzygająca sprawę.

Decyzja może odmówić zezwolenia, udzielić zezwolenia lub udzielić zezwolenia uwarunkowanego:

- przesadzeniem drzew lub krzewów w inne miejsce wskazane przez organ ją wydający;

- zastąpieniem przewidzianych do wycięcia drzew lub krzewów innymi w tej samej ilości.

Niedopełnienie warunku przesadzenia lub zastąpienia wyciętych drzew lub krzewów skutkuje wygaśnięciem decyzji i wymierzeniem kary administracyjnej za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia.

W sytuacji wątpliwość, co do wieku drzewa, stanu zdrowotnego drzew oraz stopnia zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi lub mienia należy dodatkowo wykonać na koszt wnioskodawcy ekspertyzę dendrologiczną.

Od wydanej decyzji można się odwołać. Odwołanie składa się w terminie 14 dnia jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Obowiązek wniesienia opłaty przedawnia się z upływem 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin ich uiszczenia. Nie można też wydać decyzji w sprawie wysokości opłaty, jeżeli od końca roku, w którym usunięto drzewo minęło 5 lat. Opłata powinna być uiszczona w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, bo w przeciwnym wypadku dojdzie do przymusowego jej ściągnięcia z naliczeniem odsetek za zwłokę. Można też ubiegać się o rozłożenie opłaty na raty na okres do 3 lat.

Wartym uwagi jest fakt, że do wycięcia lub zakazu wycięcia drzew i krzewów a także do określenia wysokość opłat i kar dochodzi w wyniku decyzji administracyjnych a nie wyroków sądów, co uniemożliwia szczególnie wobec sprawców nielegalnych wycinek szybkie ich wyegzekwowanie.

W następnej części artykułu opisze, co można zrobić by minimalizować koszty wycinki i podam, w jaki sposób urzędnicy obliczają wielkość opłaty za legalne i kary za nielegalne wycięcie drzew i krzewów.

 • Tytuł: Wycinanie drzew i krzewów w ogrodzie. Co warto wiedzieć, by nie mieć kłopotów? CzI
 • Autor:
 • Data: 10/04/2015
 • Tagi:
Top