Thursday 18, Jan 2018

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Zmiany w statucie PZD.

Nie dla Relaksu Wiele hałasu o nic czyli o zmianach w statucie PZD.

Dużo hałasu. Wielomiesięczne prace powołanych do tego zespołów. Zapowiedziane konsultacje z działkowcami, których tak naprawdę nie było. Zatrudnienie, jak to zazwyczaj bywa całej rzeszy opłaconych z naszych składek prawników. I mamy nowy Statut PZD. Nowy ze zmianami, których po lekturze tego dokumentu trudno się doszukać. Cała para poszła w gwizdek bo trudno się doszukać w jego zapisach jakichś korzystnych dla zwykłego działkowca zmian. Jak dotychczas zostały w „nowym” statucie zapisy o tym, że działkowicz nie może ustanowić pełnomocnika do reprezentowania swoich spraw przed organami PZD. Brak jest zapisu o możliwości sprawowania mandatu prezesa i członków zarządu przez określoną ilość kadencji co prowadzi do tego, że funkcje te piastowane są niemalże dożywotnio, a na pewno przez kilkadziesiąt lat, jak to ma miejsce w brzeskich ogrodach. 

W „nowym” statucie są też korzystne zmiany, ale dla zarządów wszystkich szczebli. Dodano zapis, choć nie było to konieczne bo jest on zapisany w Ustawie o stowarzyszeniach, dający możliwość zatrudniania pracowników z dodaniem frazy „w tym swoich członków”.

§ 1. 3. PZD opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 

Mimo wprowadzenia tego zapisu członkowie zarządów brali wcześniej za swoją pracę wynagrodzenia. Nie byłoby w tym nic zdrożnego, gdyby te wynagrodzenia były za ich pozastatutową działalność. Ale tak nie jest w preliminarzu wydatków na 2017r. czyli jeszcze przed nowelizacją Zarząd ROD „Relaks” w Brzegu ustanowił miesięczne wynagrodzenia dla prezesa i członków zarządu. Usankcjonowano zatem to, co od lat funkcjonowało. Teraz już nie trzeba będzie w zarządach stosować wybiegów maskujących wypłaty ze społecznych pieniędzy do prywatnych kieszeni. Wypłaty wypłatami, ale jeszcze za swoją pracę społeczną nasi działacze otrzymywać będą nagrody. Żegnajcie, zatem inwestycje z naszych składek. Wszystko pójdzie na wynagrodzenia i  trzeb się liczyć z kolejnym podwyżkami opłat, do których zapewne dojdzie już na najbliższym walnym zebraniu. Dowodem na to jest kolejny, groźny dla naszych ogrodów zapis:

§ 35 3. Członek organu może otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją na zasadach określonych przez Krajową Radę. 

Dlaczego groźny ? Bo teraz uchwałą KR PZD wprowadzone zostaną zmiany o tym, jak będą te wynagrodzenia wypłacane i podeptany zostanie ustawowy zapis o opieraniu działalności zarządów na pracy społecznej. Zobaczymy jak to określi Krajowa Rada PZD. Zmieniona zatem zostanie dotychczasowa uchwała, która regulowała to w następujący sposób:

http://www.ozpzd-olsztyn.pl/wynagrodzenia

Uchwała nr 36/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 17.02.2015 r. w sprawie świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w rodzinnych ogrodach działkowych (BI 2/2015)

Świadczenia pieniężne
Wypłacane w celu zrekompensowania utraconych korzyści i poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem zadań statutowych na rzecz Związku przez członków organów PZD w rodzinnych ogrodach działkowych 

Komu przysługuje?

  - członkom zarządu ROD,
  - członkom komisji rewizyjnej.

 Warunki wypłaty:
1. ogólna kwota wypłaconych świadczeń musi być zaplanowana w preliminarzu finansowym zatwierdzonym uchwałą przez Walne Zebranie członków, 
2. podjęta uchwała Zarządu ROD w sprawie przyznania świadczeń pieniężnych na dany rok kalendarzowy (do 12 m-cy) podjęta po zaciągnięciu opinii komisji rewizyjnej ROD.

Uchwała winna zawierać w szczególności takie informacje jak
- powołanie podstawy prawnej tj. Uchwała 36/2015 Prezydium KR PZD
- imię i nazwisko osoby uprawnionej do pobierania świadczenia
- funkcja pełniona w organach ROD danej osoby
- wysokość przyznanego świadczenia
- terminy wypłaty przyznanego świadczenia
3. §5 ust. 6 uchwały: „w okresie otrzymywania świadczenia, osoby uprawnione nie mogą pobierać wynagrodzenia wypłacanego przez PZD z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze, jeśli świadczona praca mieści się w zakresie wykonywania funkcji, z tytułu której pobierane jest świadczenie”

Nagrody 
Nagroda finansowa stanowi pieniężną formę uznania zasług w zakresie wzorowego i skutecznego wykonywania pracy społecznej obowiązków statutowych na rzecz ROD, a w szczególności zaangażowania w realizowanie zadań.

Komu przysługuje?:    
- członkom zarządu ROD,                                     
- członkom komisji rewizyjnej,
- instruktorom Społecznej Służby Instruktorskiej,
 - członkom Związku pracującym społecznie na rzecz ROD.

Warunki wypłaty:
1. ogólna kwota wypłaconych nagród musi być zaplanowana w preliminarzu finansowym zatwierdzonym uchwałą przez Walne Zebranie członków, 
2. uchwała Zarządu ROD w sprawie przyznania nagród, podjęta po zaciągnięciu opinii komisji rewizyjnej ROD.

 
Uchwała winna zawierać w szczególności takie informacje jak
- powołanie podstawy prawnej tj. Uchwała 36/2015 Prezydium KR PZD i uchwała Zarządu ROD,
- imię i nazwisko osoby uprawnionej, 
- uzasadnienie jej udzielenia,
- wysokość przyznanej nagrody,
- terminy wypłaty.

 
Finansowanie świadczeń pieniężnych i nagród:
- łączna wysokość środków wypłaconych przez Zarząd ROD na świadczenia i nagrody nie może przekroczyć wysokości środków przekazanych przez zarząd ROD z tytułu partycypacji,
- środki finansowe przeznaczone na świadczenia i nagrody pokrywane są w całości ze środków pochodzących z opłat ogrodowych uiszczanych przez działkowców z przeznaczeniem na zarządzanie ROD i pozostających w dyspozycji zarządu ROD, 
- środki przeznaczone na świadczenia i nagrody w rodzinnym ogrodzie działkowym powinny być zaplanowane w preliminarzu finansowym uchwalonym przez walne zebranie członków ROD,
- wysokość środków finansowych zaplanowanych w preliminarzu finansowym na świadczenia i nagrody nie może przekraczań wysokości środków, które zarząd ROD jest zobowiązany przekazywać w skali rocznej w ramach partycypacji w finansowaniu działalności na rzecz ROD prowadzonej przez jednostki okręgowe i jednostkę krajową.

Rozliczenie i dokumentacja świadczeń pieniężnych i nagród:
Świadczenia pieniężne i nagrody rozlicza się i dokumentuje na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych:
1. na podstawie uchwały księgowa ROD sporządza listę wypłat świadczeń pieniężnych lub nagród, która winna zawierać takie dane jak:
- tytuł wypłaty np. Lista wypłat świadczeń pieniężnych / nagród,
- podstawa prawna tj. uchwała Prezydium KRPZD 36/2015 i uchwała Zarządu ROD...,
- tabela: Lp. imię i nazwisko, funkcja pełniona w organach PZD, kwota świadczenia brutto, koszty uzyskania (111,25 zł/m-c), podstawa opodatkowania, kwota zaliczki na podatek 18%, kwota do wypłaty, pokwitowanie (podpis)- pod tabelą: kwota słownie do wypłaty, data sporządzenia listy, podpis osób: sporządzającej, sprawdzającej i zatwierdzającej,
2. świadczenia nie podlegają obciążeniu:
- składkami na ubezpieczenie społeczne, 
- składkami na ubezpieczeni zdrowotne.
Dalej w statucie są tylko nie mające dla działkowców istotnego znaczenia, kosmetyczne zmiany. 

KR PZD konieczność zmian w Stucie motywowała dostosowaniem go do zmiany w prawie o stowarzyszeniach.

Moim zdaniem to tylko mydlenie oczu działkowcom bo chodziło raczej o wpisanie w statut zmian, dających zarobić członkom zarządów i by pozbyć się społecznego oburzenia związanego z wydatkowaniem składek na ten cel. Dowodem na moją tezę jest chociażby wystąpienie z 9 stycznia 2016r. Pani Karoliny Rokickiej-Murszewskiej – doktor prawa która napisała w internecie min.:

"Jeszcze w 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1923 została opublikowana ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa w zakresie stowarzyszeń co prawda wchodzi w życie dopiero 20 maja 2016 r. (niektóre przepisy będą obowiązywały nawet od stycznia 2017 r.), ale już teraz warto przyjrzeć się zmianom, które wprowadza.
1. [ZAŁOŻENIE STOWARZYSZENIA] Najistotniejszą zmianą jest niewątpliwie zmniejszenie liczby członków potrzebnych do utworzenia stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną z 15-stu dotychczasowych do 7-iu. Ta zmiana była wynikiem realizacji postulatów społecznych, w których wskazywano na trudności w zebraniu i utrzymaniu wymaganej ilości 15-stu członków, zaś w praktyce w stowarzyszeniu działało i tak tylko kilka osób, a aktywność pozostałych sprowadzała się do podpisania listy.
2. [TERENOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA] Druga istotna zmiana dotyczy terenowej jednostki organizacyjnej, której ustawodawca daje możliwość prowadzenia działalności w oparciu o statut stowarzyszenia oraz uzyskania osobowości prawnej. Ustawodawca dodał nowe przepisy art. 10a-10b, dotyczące zasad jej funkcjonowania. Rozpoczęcie działania może nastąpić po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Kwestię likwidacji jednostki terenowej zawarto w art. 10a ust. 7 Prawa o stowarzyszeniach:
3. [REPREZENTACJA W UMOWACH I SPORACH Z CZŁONKIEM ZARZĄDU] Do art. 11 Prawa o stowarzyszeniach został dodany nowy ustęp 4, wzorowany na podobnych regulacjach w Kodeksie spółek handlowych (m.in. art. 210 § 1 K.s.h.):

W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).

Przepis ten koresponduje z art. 11 ust. 3 Prawa o stowarzyszeniach, który obliguje stowarzyszenie do posiadania zarówno zarządu, jak i organu kontroli wewnętrznej – zazwyczaj jest to komisja rewizyjna.
4. [POSTĘPOWANIE REJESTROWE STOWARZYSZENIA] Zupełnie nowe brzmienie nadano przepisowi art. 16, dotyczącym rejestracji stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. W dotychczasowym brzmieniu art. 16 Prawa o stowarzyszeniach przewidywał jedynie, że „sąd rejestrowy wydaje postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia po stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą”. W nowym brzmieniu przepis ten staje się ust. 1 nowego art. 16, zaś w ust. 2 dopuszczono możliwość wyznaczenia przez sąd rejestrowy posiedzenia wyjaśniającego, natomiast w ust. 3 – zobowiązano sąd rejestrowy do oddalenia wniosku, jeżeli stowarzyszenie nie spełnia warunków określonych w przepisach prawa.
5. [ORGAN NADZORU] Ponadto rozszerzono obowiązek sądu rejestrowego związany z powiadamianiem organu nadzoru (wojewody lub starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia) – art. 16 ust. 4 i 5. Dotychczas sprowadzał się on do powiadomienia o wpisaniu stowarzyszenia do KRS oraz przesłania statutu. Problemem interpretacyjnym bywała niekiedy forma tego „zawiadamiania”. Od maja 2016 r. będzie to przesłanie odpisu postanowienia o wpisie, statutu stowarzyszenia, listy założycieli i podjętych uchwał. Ponadto sąd będzie zobowiązany (również poprzez przesłanie odpisu postanowienia) zawiadomić właściwy organ nadzorujący także o wykreśleniu.
W nowym art. 25 ust. 1 wskazuje się bardzo wyraźnie na ograniczony zakres sprawowanego nad stowarzyszeniem nadzoru: wyłącznie w zakresie zgodności działania stowarzyszeń z przepisami prawa i postanowieniami statutu. Ponadto, nie tylko organ nadzoru będzie mógł wnioskować o rozwiązanie stowarzyszenia. Uprawnienie takie uzyskał również kurator – w myśl postanowień nowego art. 31 ust. 2 Prawa o stowarzyszeniach. Podstawą wniosku o rozwiązanie jest brak przewidzianych w ustawie władz stowarzyszenia oraz brak warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Organ nadzoru może żądać rozwiązania także w sytuacji, gdy liczba członków stowarzyszenia jest mniejsza niż liczba członków wymaganych do jego założenia.
6. [OPŁATY ZA WPIS I JEGO ZMIANĘ] I wreszcie last, but not least – w jednym z wpisów o trudnościach interpretacyjnych związanych z wnoszeniem opłat za wpis zmiany danych, otwarcia likwidacji czy wykreślenia stowarzyszenia z KRS. Od maja 2016 r. problemów być już jednak nie powinno – doprecyzowano treść art. 17 ust. 4 (w nowej regulacji – ust. 3):

Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu stowarzyszenia oraz terenowej jednostki organizacyjnej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych.

Zwolniony od opłat, według nowego art. 32 ust. 2 Prawa o stowarzyszenia, będzie także organ nadzoru wnoszący wnioski w ramach sprawowanego nadzoru.
Pozostałe zmiany dotyczą przede wszystkim stowarzyszeń zwykłych (nieposiadających osobowości prawnej). Tyle na temat zmian. 
Które z powyższych 6 punktów wymuszał konieczność zmian w Statucie PZD? 
Moim zdaniem zmiany żaden a to czego nie zmieniono, a był taka szansa zostało i jest to niezgodne z powszechnym prawem.
Jakie jest Twoje zdanie?
Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: lec_art@op.pl lub www.ogrodnikleszek.pl

Top