Monday 11, Dec 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Nie dlaRelaksu - Jak powinna działać Ogrodowa Komisja Rewizyjna?

Zgodnie zapowiedzią poprzedniego artykułu powracam raz jeszcze do problematyki Komisji Rewizyjnych w naszych brzeskich ogrodach.

W poprzednim artykule wymieniłem dokumenty regulujące pracę komisji rewizyjnych w Stowarzyszeniach Ogrodowych PZD. Dla Czytelników rubryki przypomnę raz jeszcze, o jakie dokumenty chodzi:

Statut - http://pzd.pl/statut.html,

Regulamin ROD - http://pzd.pl/artykuly/16777/111/

Regulamin Komisji Rewizyjnej - http://pzd.pl/regulamin-kkr.html

 

Mamy podstawę prawną i wiemy już, że komisja rewizyjna jest niezależna od Zarządu ROD to teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: Jak to kontrolować?

Odpowiedź wydaje się prosta – uczciwie, solidnie, wnikliwie i w interesie społeczności swojego ogrodu a nie grupy kilku osób, które niejednokrotnie swoimi działaniami wystawiły swoją reputację na szwank. Szczególnie w zakresie rozliczeń finansowych.

Sposób przeprowadzenie kontroli opisano w kilku paragrafach Regulaminu Komisji Rewizyjnej, a mianowicie w:

§ 16

1. Przed rozpoczęciem kontroli kierownik zespołu kontrolnego przedstawia prezesowi zarządu kontrolowanej jednostki tematykę kontrolną. 2. Członkowie zespołu kontrolnego przeprowadzający kontrolę uprawnieni są do: 1/ przeglądu wszystkich pomieszczeń i urządzeń kontrolowanej jednostki, 2/ wglądu do wszystkich akt i dokumentów zgodnie z zakresem kontroli, a także sporządzania niezbędnych kserokopii lub wyciągów, 3/ sprawdzenia stanu składników majątkowych, 4/ występowania do członków organów i pracowników kontrolowanej jednostki o udzielanie wyjaśnień ustnych i pisemnych.

§ 18

1. Ustalenia kontroli muszą wynikać z dokumentów, oględzin obiektów i urządzeń oraz oświadczeń osób udzielających wyjaśnień z ramienia kontrolowanej jednostki.

2. Dokumenty i ich ewidencję członkowie zespołu kontrolnego sprawdzają pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, w szczególności badając ich legalność, kompletność i rzetelność sporządzania.

3. Odpis lub wyciąg dokumentu sporządzanego dla potrzeb kontrolujących poświadcza za zgodność z oryginałem prezes zarządu (jego zastępca) jednostki kontrolowanej lub prezes zarządu (jego zastępca) jednostki, w której dokument się znajduje, z tym że dokumenty finansowe poświadcza osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości w tej jednostce.

 

Dla zobrazowania typowego działania kontrolnego dołączyłem algorytm. Można go wykorzystać do dowolnego, nie tylko inwestycyjnego zagadnienia do kontroli. Ważne jest w nim to, że na każdym etapie kontroli Ogrodowa Komisja Rewizyjna która ma poważne wątpliwości co do działań Zarządu ma obowiązek powiadomienia Zarządu Okręgowego w Opolu o wynikach swoich ustaleń naruszających przepisy prawa w PZD.

Algorytm działań kontrolnych

Czy tak właśnie prowadzi się działania kontrolne w naszych ogrodach? Nie od dzisiaj mam poważne, udokumentowane wątpliwości, że nasze komisje rewizyjne nie spełniają swoich elementarnych obowiązków.

Jeszcze jedna sprawa na koniec.

W przyszły tygodniu mam nadzieję, że napiszę o ROD Kolejarz przy Małujowickiej. Z informacji zamieszczonej na tablicy ogrodowej wynika, że wybrano nowy Zarząd ROD. Na bramach witają działkowców nowe tablice ze starą, dobrą nazwą KOLEJARZ a po Relaksie III z woli tej społeczności nie ma już śladu. Szkoda tylko, że na stronie internetowej Relaksu nadal widnieje w inwestycjach budowa wodociągu na Małujowickiej.

 

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: ogrodnikleszek@brzeg24.pl lub dzwońcie do Redakcji Panoramy.

Top