Monday 11, Dec 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Nie dlaRelaksu - Oczywista oczywistość, czy dla wszystkich?

Wielokrotnie pisałem już o Ogrodowej Komisji Rewizyjnej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Dzisiaj powracam do tego tematu z dwóch powodów. Pierwszy - to ostatnie Walne Zebranie w ROD „Relaks” i kontrowersyjne udzielenie pozytywnej opinii o sprawozdaniu rocznym Zarządu ROD za 2016r. przez Komisję Rewizyjną. Kontrowersyjne, bo nie powinno być ono udzielone wobec niejasności związanych z finansowaniem budowy wodociąg w Relaks I, wypłacanych wynagrodzeń za umowy zlecenia a także zaniżonych kwot odprowadzanych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i podatków.

Drugi powód - to kilka rozmów z członkami komisji rewizyjnych z innych ogrodów, które uświadomiły mi, że rola tego organu kontrolnego nie jest do końca rozumiana i często, co jest na rękę Zarządom ROD niezbyt wnikliwie kontroluje się ich działalność.

W dwóch, trzech artykułach postaram się opisać znaczenie, zadania i sposób działania komisji rewizyjne. By zapoznać się z tymi zagadnieniami można sięgnąć po trzy podstawowe dokumenty regulujące tę kwestie tzn.:

Statut - http://pzd.pl/statut.html,

Regulamin ROD - http://pzd.pl/artykuly/16777/111/

Regulamin Komisji Rewizyjnej - http://pzd.pl/regulamin-kkr.html

Warto wnikliwie je przestudiować.

Dokumenty te definiują Ogrodową Komisję Rewizyjną jako jeden z trzech organów Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Pozostałe organy to Walne Zebranie i Zarząd ROD. Najważniejszym organem jest Walne Zebranie, któremu podlegają Komisja Rewizyjna i Zarząd. W ROD Relaks Komisja Rewizyjna, jak wynika to ze strony internetowej składa się z trzech osób. Są to Panowie: Ryszard Kowal – Przewodniczący, Andrzej Nega – Zastępca Przewodniczącego i Wiesław Bednarczyk – Sekretarz. Wybierani zostali oni przez Walne Zebranie i w żaden sposób nie podlegają Zarządowi ROD w tym i jego Prezesowi. Macie Panowie mandat społecznego zaufania i powinniście być strażnikami przestrzegania prawa i racjonalnego wydawania składek ogrodowych przez Zarząd. Z czego to wynika?

W § 10 Regulaminu Komisji Rewizyjnej określono, że celem kontroli jest badanie działalności Zarządu ROD w zakresie:

1/ legalności, tj. zgodności podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy prawo o stowarzyszeniach, Statutu PZD, Regulaminu ROD i uchwał organów statutowych,

2/ gospodarności, tj. celowego i oszczędnego dysponowania środkami finansowymi na zasadach rachunku ekonomicznego oraz dbałości o właściwe zabezpieczenie majątku,

3/ rzetelności, tj. dokumentowania wszystkich podejmowanych czynności zgodnie ze stanem faktycznym.

Komisja Rewizyjna w ROD wg § 11 tegoż Regulaminu:

1/ przeprowadza kontrolę i ocenę działalności Zarządu ROD, w tym finansową,

2/ bada i opiniuje roczne sprawozdanie Zarządu ROD i sprawozdanie finansowe ROD,

3/ przedstawia, wraz z wnioskami, wyniki kontroli oraz ocenę rocznego sprawozdania Zarządu ROD i rocznego sprawozdania finansowego ROD na Walnym Zebraniu.

Komisja rewizyjna ROD przeprowadza kontrolę z własnej inicjatywy, na polecenie okręgowej komisji rewizyjnej PZD lub na wniosek prezydium okręgowego zarządu PZD.

 

Przecież to są potężne uprawnienia ale i wielka odpowiedzialność. Spolegliwość wobec Zarządu ROD, brak inicjatywy i zaniechania powodują, że z roku na rok nie mam poprawy w naszych ogrodach. Pieniędzy ledwo starcza na utrzymanie Zarządu, którego wynagrodzenia ciągle rosną. Pieniędzy nie ma na koszenie alei, wymianę ogrodzenia, obchody dnia działkowca, bo musi starczyć na nagrody, wynagrodzenia i płatne posiedzenia dla Zarządu, jałową stronę internetową a w tym roku także na większe, dużo większe tablice informacyjne, ogrodzenie siedziby Zarządu aż za 1 tys zł i wymiana ogrodzenia w cały ogrodzie tylko za 2 tys. zł. itd.

 

Panowie, członkowie Komisji Rewizyjnej ROD Relaks, dlaczego nie prowadzicie wnikliwej kontroli finansowej Zarządu ROD? Dlaczego poświadczacie nieprawdę w dokumentach wydając pozytywną dla Zarządu ROD opinię o sprawozdaniu rocznym za 2016r.? Proszę odpowiedzcie na te pytania, wyjaśnijcie wątpliwości.

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: ogrodnikleszek@brzeg24.pl lub dzwońcie do Redakcji Panoramy.

Struktura organizacyjna ROD

Top