Friday 19, Jan 2018

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Działkowcy interweniują w organie nadzoru nad stowarzyszeniami

Działkowcy mają swoje troski, problemy i toczą, niestety wiele sporów. Jak nie pomagają interwencje na kolejnych szczeblach struktur PZD to pozostaje zwrócić się do sądu, ale jest jeszcze jedna możliwość zanim pójdzie się do sądu – organ nadzoru nad stowarzyszeniami. Uprawnienia tego organu samorządowego są duże. Ma on prawo: zażądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów), żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień w zgaszanych mu sprawach. W razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, organ nadzorujący, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia, wystąpić do sądu o zastosowanie środka określonego w art. 29. Sąd, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może: udzielić upomnienia władzom stowarzyszenia, uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia, rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem.

Z tego prawa skorzystała Pani Julia i Pan Zygfryd. Wg tego co od nich usłyszałem, trzy lata temu zmniejszono im działkę o 20 mkw i zniszczono nasadzenia na granicy z ich sąsiadem. Interwencje na różnych szczeblach PZD nic nie zmieniły. A zresztą, wystarczy przeczytać ich wniosek do organu nadzorczego. 

Brzeg, dnia 14 listopada 2017r.

Prezydent Miasta Opola

Rynek-Ratusz

45-015 Opole

ORGAN NADZORCZY NAD STOWARZYSZENIEM OGRODOWYM PZD Oddział w Opolu

Nr KRS: 0000293886

 

 

Wnioskodawcy: Julia i Zygfryd B………..., ul. ……………., 49-300 Brzeg tel. ………. – użytkownicy działki ogrodowej nr ... w ROD „Brzeg” sektor „Słonecznik”.

 

Dot. Uchwały nr 101/2016 Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Opolu z dn. 24 czerwca 2016r.

 

WNOSIMY O UCHYLENIE NIEZGODNEJ Z PRAWEM UCHWAŁY

nr 101/2017 Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Opolu z dnia 24 czerwca 2016 r. w związku z wyznaczeniem granic działek nr …. i …. w ROD „Brzeg” w Brzegu, sektor „Słonecznik”.

 

 

Działając we własnym interesie na podstawie Art. 25, 28 i 29.1.1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach t.j. Dz.U.2017.0.210 wnosimy do organu nadzorczego nad stowarzyszeniem wniesienie sprawy do sądu o uchylenie niezgodnej z prawem Uchwały 101/2017 zmniejszającej granicę i powierzchnię użytkowanej przez nas działki ogrodowej nr 256.

 

 

Uchwale nr 101/2016 z dn. 24 czerwca 2016r. zarzucamy:

 

1) bezprawne pozbawienie nas części działki tzn. zmniejszenie jej o 20 mkw i doprowadzenie przez Zarząd ROD „Brzeg” w Brzegu do zniszczenia naszego mienia tzn. nasadzeń które znajdowały się na części działki której nas pozbawiono;

2) przyjęcie, przez Zarząd Okręgowy PZD w Uchwale nr 101/2017 na potrzeby uzasadnienia działań Zarządu ROD „Brzeg” dowodów w postaci nowych planów geodezyjnych tylko po to by usankcjonować niezgodne z prawem pomniejszenie powierzchni naszej działki.

 

Na podstawie tak sformułowanych zarzutów wnosimy o:

 

  • o uchylenie niezgodnej z prawem uchwały.

 

Uzasadnienie

 

Do zmniejszenie powierzchni naszej działki ogrodowej doszło już 2014r., prawdopodobnie na skutek błędu Zarządu ROD „Brzeg” przy przydzieleniu działki sąsiedniej nr 255 naszemu nowemu sąsiadowi. Nie zgadzając się z tym, że pomniejszono nam działkę i zniszczono nasze nasadzenia wielokrotnie interweniowaliśmy do wszystkich organów PZD. Do 2017 r. żaden z organ PZD nie potrafił uzasadnić dlaczego zmniejszono nam działkę. Jeszcze w 2014 roku wnosiliśmy opłatę za 380 mkw a Uchwała 101/2017 r. ustanowiła że nasz działka powierzchnię 360 mkw i od tej powierzchni ustanowiono nową opłatę. Sporządzona w 2017r. przez geodetę mapa z podziałem na działki wykonana została po to, naszym zdaniem by nie wyszły zaniedbania Zarządu ROD „Brzeg” jakich się dopuścił w toku postępowania, które nadal uważamy za niezakończone. Domagamy się przywrócenia granic naszej działki zgodnie z wcześniejszymi dokumentami geodezyjnymi.

 

Załączniki.

1. Mapa przed zmianami.

2. Dowody wnoszonych opłat przed zmianami powierzchni.

3. Mapa po zmianach w 2017r.

4. Dowód opłat w 2017r. Po zmianie powierzchni działki.

Mapa

Czy można uchwałą Zarządu Okręgowego PZD pozbawić kogoś części od lat uprawianej działki? Pozostawiam to do Waszej oceny.

Będę obserwował postępy w tej sprawie i efekty interwencji u Prezydenta Opola i już wkrótce podzielę się z Wami, mam nadzieję dobrymi informacjami.

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: lec_art@op.pl lub www.ogrodnikleszek.pl

  • Tytuł: Działkowcy interweniują w organie nadzoru nad stowarzyszeniami
  • Autor:
  • Data: 16/11/2017
  • Tagi:
Top