Monday 11, Dec 2017

Blog ogrodniczy - Ogrodnik Leszek

Obrazek użytkownika Leszek

Nie dlaRelaksu - Koteria w PZD

Szukałem właściwego słowa na to co się dzieje wokół Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Przychodziły mi do głowy różne pojęcia, a to układ, a to sitwa, a to grupa trzymająca władzę. Aż w końcu znalazłem pojęcie – KOTERIA, której definicja wypisz wymaluj pasuje do sytuacji, które mam udokumentowane w licznej korespondencji pomiędzy zarządami ROD i PZD.

KOTERIA

Jak podaje słownik - to grupa ludzi i środowisk powiązanych ze sobą wspólnymi interesami, popierających i broniących się wzajemnie, których celem jest trwanie na różnych poziomach i wymiarach władzy.

KOTERIA ukierunkowana jest na własne, egoistyczne cele, często wbrew interesowi ogółu, nadużywanie stanowisk i wspieranie nepotyzmu. Tyle słownik. Mam wrażenie, że tak właśnie jest na naszym brzeskim i opolskim podwórku. Bo czyż nie jest tak gdy, okręgowy zarząd PZD broni zarząd ROD w naszym mieście, mimo, że ten nie wywiązuje się z obowiązku podania do wiadomości działkowców rozliczeń finansowych za 2015 rok? Czy to przypadkiem nie koteria, jeżeli nie przestrzega się Uchwały Nr 196/2009 Prezydium Krajowej Rady PZD z 30 grudnia 2009r. w sprawie funkcjonowania biur oraz zatrudniania i wynagradzania w rodzinnych ogrodach działkowych?

Napisałem do Zarządu Okręgowego PZD w Opolu w tej sprawie:

 

Prezes PZD

Okręgu Opolskiego w Opolu

 

do wiadomości:

Prezesa

Krajowej Rady PZD

Warszawa

 

 

W moim ROD Relaks 2 w Brzegu podano do publicznej wiadomości zestawienie kosztów funkcjonowania ROD za 2015r.

Wiadomość tę zamieszczono na tablicach ogłoszeń a także na stronie internetowej: http://relaks-brzeg.pl/

Podane do wiadomości działkowców zestawienia wykazują moim zdaniem to, że doszło do naruszenia obowiązujących przepisów PZD i działanie na szkodę naszej społeczności.

1. Naruszono pkt. 3 § 8 Uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD nr 196/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. poprzez to, że w 2015 roku na wynagrodzenia wydano kwotę 17500 zł – tak wynika z pisma nr 23/2016 z dnia 24 maja 2016r. które otrzymałem od Zarządu ROD.

W załączniku nr 1 podano w pkt 5 - koszty osobowe - kwotę 13320 zł. dla 3 osób, ale z pkt-u 4 wynika, że zatrudnione są jeszcze dwie osoby, które na umowę zlecenie zarobiły w 2015 r. ok. 3 tys. zł. Kwoty wynagrodzeń z załączników 1 i 2 powinny być takie same (suma dla 5 osób zatrudnionych) ale nie są, bo połączono je z innymi kosztami, co zaciemnia obraz rozliczeń. Tak czy inaczej stanowią one ponad 30% opłat ogrodowych.

2. Wśród zatrudnionych osób wymieniony jest Prezes Zarządu. Narusza to tym samym pkt 1 § 7 Uchwały.

3. Na ww. stronie internetowej wymienione są organy i komisje ROD. Nie ma tam informacji o tym, że ROD ma biuro. Kierownika biura i innych pracowników.

4. Siedziba ROD (tak nazywa ją w swoich pismach Prezes Zarządu) czynna jest raz w tygodniu, w każdy wtorek przez 2 godziny, czyli 8-10 godzin miesięcznie. Wynagrodzenie 3 osób do ich czasu pracy wynikającego z godzin otwarcia siedziby narusza tym samym postanowienia § 15 Uchwały.

 

Wnoszę o przeprowadzenie kontroli, zwrot niesłusznie pobranych kwot w 2015 roku i latach poprzednich, korektę w wynagrodzeniach na 2016r. a także odpowiedź na moje zarzuty.

 

Kończąc dodam tylko, że w piśmie nr Org/1207/2016 PZD Okręg Opolski zawarto zapewnienie, że sprawy finansów w moim ROD były przedmiotem kontroli ze strony Ogrodowej Komisji Rewizyjnej, która nie stwierdziła żadnych uchybień w dyscyplinie finansowej – załącznik nr 3. Mam co do tego poważne zastrzeżenia.

Leszek Ciepielski

Skuteczna(?) prośba o odpowiedź

Zarząd okręgowy w odpowiedzi na interwencję w tej sprawie nie dostrzega problemu tego przekroczenia, łamiąc tym samym pkt 1 § 47 Statutu PZD uchwalonego przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku.

Odpowiedź z Opola: 

 

Płaca za wykonaną pracę

W § 7 pkt. 1 tej samej uchwały jest zapis cyt.” Zatrudnienie pracowników w ROD związane jest wyłącznie z potrzebami wykonywania konkretnej pracy, a nie ze sprawowaniem mandatu lub pełnioną funkcją w organach ROD”. I tu zarząd okręgowy nie dostrzega problemu mimo, że w ROD Relaks zatrudnia się i wypłaca wynagrodzenie członkom zarządu tzn. prezesowi zarządu i skarbnikowi Nie byłoby to możliwe, gdyby właściwie pracowała komisja rewizyjna nagradzana finansowo przez zarząd, a zatrudniona na umowę księgowa stała na straży określonej prawem dyscypliny wydatków. Czy to przypadkiem nie pasuje do koterii? Tłumaczenie, że wypłacone kwoty zatwierdziło walne zebranie uważam, za pokrętne dlatego, że uchwały przygotowuje właśnie zarząd a te nie mogą naruszać obowiązującego prawa.

Myślę, że w tej sprawie trzeba zwrócić się jeszcze do Zarządu Głównego PZD. Po odpowiedzi z Warszawy dowiemy, się czy przekroczenie tego 30% progu i zatrudnianie członków zarządu ROD jest zgodne z prawem czy nie. Dowiemy się pewnie też, czy koteria dotknęła tylko nasz okręg czy sięga wyżej.

Kończąc dodam tylko, że na płace w 2016r. ROD Relaks planuje wydać kwotę 20 300 zł.

 

Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do funkcjonowania Waszego ogrodu, macie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia piszcie na adres: ogrodnikleszek@brzeg24.pl lub dzwońcie do Redakcji Panoramy.

Top